Målgruppen

Målgruppen er unge med varigt psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til, at klare sig selv, og som på grund af denne nedsatte funktionsevne, har udviklet særlige sociale problemer, der gør det yderst vanskeligt for dem, at klare sig i sociale sammenhænge på udannelsesinstitutioner, arbejdspladser, i fritidsaktiviteter og i mellemmenneskelige sammenhænge generelt.
Vi er godkendt til anbringelse under SEL§142,7 (15-18(23) år.)
Målgruppen kan beskrives som:

  • Unge/voksne med personlighedsforstyrrelser
  • Unge/voksne med udviklingsforstyrrelser som ADHD, OCD og Tourettes.
  • Unge/voksne med diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelser i lettere grad
  • Unge/voksne der er dårligt begavet.
  • Unge/voksne med tilknytningsforstyrrelse – tidligt omsorgssvigt således, at der er opstået en hjerneskade og heraf følgende funktionsnedsættelse.
  • Unge/voksne med manglende sociale kompetencer og evt. med udadreagerende adfærd.
  • Unge/voksne, der har gennemgået afrusning, og har brug for støtte/behandling for at lære at kunne begå sig selv i egen bolig og lære at begå sig i samfundet. Vi modtager ikke personer i aktivt misbrug.
  • Unge/voksne der ikke er diagnosticeret, men ikke er i stand til at klare sig selv – men som i øvrigt profiterer af den pædagogiske tilgang i PKC.
  • Personer af begge køn i aldersgruppen 15 til 23 år.

Det er afgørende, at de unge/voksne skal kunne informeres om, forstå og være indforstået med opholdsstedets/botilbuddets indhold og den støtte og behandling der ydes. De unge/voksne skal kunne indrette sig i de boligmæssige rammer, skal kunne arbejde med at indgå i sociale relationer og være indforstået med og motiveret for at modtage pædagogisk støtte og evt. medicinsk behandling.

Pædagogisk Kompetence Centers krav til de beboere, der tilbydes anbringelse er, at de skal kunne informeres om, forstå og være indforstået med botilbuddets indhold, og den støtte og behandling der tilbydes.
Brugeren skal kunne indrette sig i det boligmæssige tilbuds rammer, skal kunne arbejde med, at indgå i sociale relationer og være indforstået med og motiveret for, at modtage pædagogisk og evt. medicinsk behandling og støtte.